Juridische verklaring Phyto

Deze site is eigendom van het Bedrijf Laboratoire Native (hierna het "Bedrijf" genoemd), een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van € 6.500.000, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op 4 Rue Euler, 75008 Parijs, Frankrijk, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 882 773 658 - Intracommunautair btw-nummer: FR20882773658 - Tel. +33 (0) 1 34 23 50 00. 
De directeur van de publicatie is de heer Stéphane Enouf. 
 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VERBONDEN AAN DE SITE


Intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de site van het Bedrijf is een intellectueel werk beschermd door de wet op de intellectuele eigendom. 

De site en alle elementen waaruit hij is samengesteld, in het bijzonder de merken, tekeningen, modellen, foto's, teksten, illustraties, logo's, al dan niet geanimeerde sequenties, met of zonder geluid, grafische elementen, enz. die op deze site voorkomen, zijn het exclusieve eigendom van het Bedrijf, haar dochterondernemingen of derden die het Bedrijf toestemming hebben gegeven om ze te reproduceren en/of te gebruiken. Geen enkel recht van reproductie of distributie kan worden toegekend aan een van de intellectuele eigendomsrechten die op de site voorkomen. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om elke inbreuk op zijn intellectuele eigendomsrechten te vervolgen. 

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie / weergave, aanpassing of wijziging van de site of van een van zijn onderdelen, van welke aard dan ook, en op welke drager dan ook, zonder toestemming van het Bedrijf, is uitdrukkelijk verboden. 
 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID


Het Bedrijf stelt alles in het werk om de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de op haar site verstrekte informatie te waarborgen, maar alle op de site aanwezige informatie wordt aangeboden zoals ze is. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. 

Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door iemands bezoek aan de site of de onmogelijkheid de site te raadplegen, evenals het gebruik van de site en/of de erkenning die wordt verleend aan enige informatie die er rechtstreeks of onrechtstreeks vandaan komt. 

Het Bedrijf stelt de gebruiker in staat om zelf cosmetische diagnoses uit te voeren op basis van de door hem verstrekte informatie, teneinde de producten aan te bevelen die geschikt zijn voor zijn behoeften. De informatie die uit deze diagnoses wordt verkregen aan de hand van de vragenlijst, wordt louter ter informatie verstrekt en vormt geen medisch advies. Elke Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. 

Het Bedrijf staat toe dat de gebruiker meningen publiceert over alle of een deel van de producten die door het Bedrijf op de markt worden gebracht. Het Organiserende Bedrijf behoudt zich het recht voor om de berichten te wijzigen met als enig doel het corrigeren van typografische of spelfouten. Deze recensies vormen geen klinische tests en zijn uitsluitend bedoeld om de persoonlijke en subjectieve mening van gebruikers weer te geven. Beoordelingen zijn alleen bindend voor de personen die ze formuleren. Het Organiserende Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan. 
Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om meningen die lasterlijk, denigrerend of in strijd met de openbare orde en goede zeden zijn niet te publiceren. 

De Gebruiker verbindt zich ertoe de site of de informatie op de site niet te gebruiken op een manier die inbreuk zou maken op het Bedrijf, de rechten van derden, de openbare orde of die in strijd zou zijn met de geldende wetten of reglementen. De Gebruiker verbindt er zich in het bijzonder toe via deze site geen informatie te verspreiden die onwettig, strijdig met de openbare orde of lasterlijk is. 

Het Bedrijf kan hyperlinks invoegen naar onafhankelijke sites van derden waarover het geen controle heeft. Het Bedrijf wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van deze sites en voor de inhoud waarnaar deze sites kunnen verwijzen. Deze links naar andere sites vormen in geen geval een goedkeuring of een partnerschap tussen het Bedrijf en de sites in kwestie die zijn onderworpen aan hun eigen gebruiksvoorwaarden en beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 

PERSOONSGEGEVENS


Verzameling en gebruik van gegevens 
Het kan nodig zijn dat de Onderneming persoonsgegevens betreffende de gebruiker verzamelt in het kader van zijn navigatie op de site. Het Bedrijf verbindt zich ertoe alleen die gegevens te verzamelen die nodig zijn voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

Naargelang het geval wordt de verwerking door het Bedrijf uitgevoerd indien de gebruiker daarmee instemt, indien deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract tussen de gebruiker en het Bedrijf, indien de verwerking beantwoordt aan een rechtmatig belang van het Bedrijf of om te voldoen aan de van kracht zijnde wetgeving. 

De doeleinden van de door het Bedrijf uitgevoerde verwerking zijn: 
• navigatie op de site mogelijk maken,
• de gebruiker alle via de site toegankelijke diensten verlenen,
• het account van de gebruiker aanmaken en beheren,
• de bestellingen van de gebruiker verwerken,
• de deelname van de gebruiker aan door het Bedrijf aangeboden commerciële acties, wedstrijden of getrouwheidsprogramma's beheren,
• commerciële mededelingen verzenden, indien de gebruiker daarmee heeft ingestemd,
• de functies van de site aanpassen aan de voorkeuren van de gebruiker,
• gepersonaliseerde reclameboodschappen aanbieden,
• de verzoeken van de gebruiker behandelen,
• de koopgewoonten van de gebruiker analyseren,
• de goede werking van de site waarborgen en verbeteren,
• de veiligheid van de site garanderen, statistieken opstellen,
• en het verkeer op de site analyseren.
Het verplichte of facultatieve karakter van de verzamelde persoonsgegevens en de mogelijke gevolgen van het niet opgeven ervan worden aangegeven op het moment dat ze worden verzameld. 

De verzamelde persoonsgegevens worden door de diensten van het Bedrijf bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en, in voorkomend geval, voor de duur van de toepasselijke wettelijke voorschriften. Ze zullen strikt voorbehouden worden voor het gebruik door de Onderneming en haar commerciële partners (bv. betalingsdienst, logistiek dienstverlener, enz.) of technische partners. 

Voor de strikte vervulling van de hierboven vermelde doeleinden kunnen deze gegevens buiten de Europese Unie worden doorgegeven aan de technische dienstverleners van het Bedrijf. Deze overdrachten zullen gebeuren met inachtneming van de voorwaarden die de bescherming en de veiligheid van de betrokken persoonsgegevens waarborgen, in overeenstemming met de geldende reglementering van de Europese Unie. 

Rechten van de gebruiker met betrekking tot persoonsgegevens 
In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de geldende nationale richtlijnen heeft de Gebruiker het recht op toegang, verwijdering en wijziging van de hem betreffende gegevens, evenals het recht om de verwerking van deze gegevens te beperken en zich daartegen te verzetten. Hij heeft tevens het recht om richtlijnen vast te stellen over de bestemming van zijn persoonsgegevens na overlijden. 

De uitoefening van het recht op het wissen van gegevens en het recht van verzet op de verplichte gegevens die de gebruiker betreffen, kan tot gevolg hebben dat de gebruiker de functionaliteiten van de site niet of niet volledig kan gebruiken. 

De gebruiker kan zijn rechten uitoefenen door te schrijven naar cil@alesgroupe.com of per post naar Laboratoire Native - Direction Informatique - Service Informatique et Libertés - PHYTO - 4 Rue Euler, 75008 Paris. Alle verzoeken moeten naam, voornaam, postadres en/of elektronisch adres van de gebruiker bevatten en vergezeld worden door een kopie van het identiteitsbewijs van de gebruiker. Hij krijgt dan binnen een maand na ontvangst van het verzoek een antwoord toegestuurd. De gebruiker kan ook een klacht indienen bij de CNIL door zijn verzoek te richten aan: CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. 

Beveiliging 
Het Bedrijf verbindt zich ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de Gebruiker te waarborgen. Gezien de eigenschappen van het internet kan het Bedrijf echter niet garanderen dat alle risico's van misbruik van gegevens zijn uitgesloten. 

Informatiemails 
Indien de gebruiker hier vooraf toestemming voor heeft gegeven, zal het Bedrijf het e-mailadres van de gebruiker gebruiken om hem nieuwsbrieven (Newsletters) toe te sturen. 

Indien de gebruiker dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, kan hij zich uitschrijven door te klikken op de uitschrijflink in elk van de verstuurde informatiebrieven. 
 

COOKIES


Het Bedrijf kan cookies plaatsen op de computers van de gebruikers van zijn websites. In het algemeen registreert het Bedrijf informatie over het surfgedrag van computers op de site (de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van het bezoek, enz.) die het Bedrijf bij latere bezoeken kan lezen. Het gebruik van cookies heeft dus tot doel de diensten van het Bedrijf te verbeteren en het volgende bezoek van de Gebruiker aan de site te personaliseren. 

De Gebruiker kan zich verzetten tegen de registratie van "cookies" of de aanvaardingsinstellingen wijzigen door de internetopties van de browser te configureren. 

De Gebruiker kan meer informatie vinden over het cookiebeleid van het Bedrijf door hier te klikken. 
 

TOEGANG TOT DE SITE


Het Bedrijf houdt zich het recht voor om op elk moment, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken de toegang tot de gehele site of een deel ervan, met inbegrip van de inhoud, de kenmerken of de uren van beschikbaarheid, te wijzigen, te beëindigen, op te schorten of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. 

Voor de toegang tot bepaalde delen of functies van de site moet de Gebruiker een account aanmaken. Om een account aan te maken moet de Gebruiker een e-mailadres en wachtwoord opgeven waarmee hij zich kan identificeren. Elke Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de site onder zijn identificatie. 

De Gebruiker kan op elk moment de verwijdering van zijn account aanvragen door contact op te nemen met het Bedrijf, waarvan de contactgegevens te vinden zijn onder het tabblad "Contact opnemen". 
 

HOSTING


De site van het Bedrijf wordt gehost door Amazon Web Services op het adres: Unit 27 - 6400 Cork Airport Business Park - Kinsale Road - Ierland 

Gratis levering in België
bij aankoop vanaf 50€
mit Ihrer Bestellung
bij jouw bestelling.
Beveiligde betaling
al onze pagina's zijn gecodeerd
Nieuwsbrief #PHYTO

Wees als eerste op de hoogte van onze exclusieve aanbiedingen, previews, beautytips en besloten evenementen.

uw e-mailadres :

Payment methods

Copyright © 2022 - Laboratoire Native

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.